Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Proef legalisering krijgt wat gestalte

apr 3, 2018
Legale staatswiet

De proef inzake gelegaliseerde wietteelt die op handen is, lijkt verder gestalte te krijge. Dit blijkt uit het concept voor de Wet uniform experiment gesloten coffeeshopketen. Het kabinet heeft de stukken voor advies gestuurd aan de politie, het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, de Inspectie voor gezondheidszorg en jeugd (IGJ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In het regeerakkoord hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken dat het experiment met de verkoop van legaal geteelde wiet er komt.

Er komt een openbare aanbesteding voor telers; die gaan onder toezicht wiet kweken. Dit mogen ze dan alleen doen in het kader van het experiment, waarbij ze een stabiel en betrouwbaar product moeten leveren. Er worden dus eisen gesteld, ook voor het verpakken en het vervoer van de wiet. De overheid wil voorkomen dat het product weglekt naar het illegale circuit.’ Een commissie moet het kabinet adviseren over de handelsvoorraad en over de prijs van de legale wiet.

De ‘experimenteerwet’ krijgt een looptijd van vijf jaar en twee maanden. Die termijn gaat in zodra de Eerste Kamer het voorstel heeft aangenomen. Ook als het parlement de wet vlot behandelt, zou het experiment praktisch gezien op zijn vroegst eind 2019, begin 2020 kunnen beginnen. Na het besluit in de Eerste Kamer bereidt een commissie het experiment voor. Die fase ‘duurt tot een tijdstip dat door de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Medische Zorg wordt vastgesteld’, staat in het concept. Ze dient ook om ‘de teler(s) en gemeenten aan te wijzen die zullen deelnemen aan het experiment en hen in staat te stellen zich voor te bereiden op hun deelname aan het experiment’.

Het is de bedoeling dat in zes tot tien regionaal verspreide gemeenten legale wiet gaat worden verkocht. De coffeeshops in de deelnemende gemeenten worden voorzien van op kwaliteit gecontroleerde wiet die in voldoende soorten (…) beschikbaar is. Na de voorbereidingsfase volgt een periode van vier jaar waarin legaal wiet wordt geteeld en geleverd aan aangewezen coffeeshops. Na de vier jaar volgt een ‘afbouwfase’  van maximaal zes maanden. ‘Dat wil zeggen dat dan de situatie is hersteld zoals deze bestond vóór het experiment.’ Een evaluatiecommissie moet dan binnen vier maanden een verslag opstellen waarop het kabinet weer binnen vier maanden een standpunt naar het parlement moet sturen.

Behalve dat de wet in strijd lijkt met internationale verdragen – waarbij er is afgesproken dat drugs voor recreatieve doeleinden nimmer een doel mag zijn – laat staan gefaciliteerd door de overheid, is er nergens terug te lezen in hoeverre dit experiment nu bijdraagt aan het doel. Dat doel was de ondermijning van de criminaliteit. Er zal geen enkel effect waarneembaar zijn op de zwarte markt. De staatswiet gaat peperduur worden en de deelnemende coffeeshops zullen snel verlies boeken omdat de klanten uit blijven.
Er bestaat zelfs de mogelijkheid dat het experiment doorslaat in de richting van de criminele hoek omdat de deelnemende coffeeshops uitsluitend legale staatswiet mogen verkopen en de klanten op zoek gaan naar goedkopere wiet en dat dus in het illegale circuit zullen vinden.
Ook zal de hoeveelheid die gekweekt wordt voor de mensen die toch al niet bij de coffeeshop kochten niet afnemen en zullen patiënten die geen medicinale wiet vanuit hun ziektenkostenverzekerin vergoed krijgen ook gewoon plantjes op zolder blijven zetten.

Wij blijven zeggen dat de verkeerde experts zich bezighouden met dit experiment en het is dan ook gedoemd te mislukken. En na afloop zal de overheid roepen dat het allemaal niet zo gaat, de stekker er uit trekt en de deelnemende kwekers en coffeeshops zitten met de gebakken peren.
Wie er wel wijzer van worden zijn de ambtenaren van allerlei ministeries en onderzoekbureau’s en allerlei commissies die zich over de zaak buigen. Die ontvangen allemaal salaris. En de kleine thuisteler? Die blijven we lekker vervolgen.