Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Wijzigingen in Staatscourant wietexperiment

jun 22, 2022
Staatscourant

Dat het gaat mislukken, die hele proef ‘gelegaliseerde wietteelt’, dat staat als een betonnen heipaal boven water. Maar toch zijn er goedgelovige zielen aan twee kanten van de streep die er in geloven.

De goedgelovigen

Er is inmiddels, buiten de gemiddelde coffeeshophouder, de gemiddelde blower, de gemiddelde internetgebruiker, de gemiddelde thc gebruikende patiënt en de gemiddelde politieagent,, toch nog een ploegje met mensen gevonden die wél vertrouwen hebben in dit achterlijke experiment.

Overheid

Aan de kant van de overheid zijn het geheel volgens Nederlands gebruik een clubje mensen dat een gezinnetje moet onderhouden, in de zomer in de rij staat op Schiphol om 2 weken naar Alanya te vliegen en een hypotheek moet betalen. Die houden zichzelf wel bezig, dat hebben ze geleerd van de bestrijders van de wiet.

Telers

Aan de andere kant van het spectrum treffen we de snelle boys die euros met een knijper op hun neus op achttien kilometer afstand nog weten te ruiken. Die zien de miljoenen al aan zich voorbij schuiven. Dat ze na de proefperiode aan de kant worden geschopt blijkt geen reden om af te haken en ze zijn dan ook al zachtjes aan het optuigen voor dit compleet kansloze experiment. Het enige wat er waarschijnlijk nog rest is een flinke schadeclaim eisen bij de overheid omdat die zich niet aan de afspraken gaat houden of het experiment vroegtijdig alsnog afblaast.

De proef met gelegaliseerde wietteelt is net zo vreemd qua opzet als de gedoogregeling van dit moment

coffeeshophouder

Publicatie in de Staatscourant

Aan het einde van de vorige week werd er in de in de Staatscourant een aanpassing gepubliceerd. De publicatie betekent vanzelf dat de aanpassing ook vanaf dat moment in werking treedt. En eigenlijk zijn er een aantal dingen veranderd waarop wij, gretig als we zijn op dit kansloze experiment met plezier onze ongezouten mening met jullie delen.

Verzegeling en ruiken aan je wiet

De wijzigingen betreffen aanpassingen aan de eisen rondom de hoeveelheid cannabis of hasj die in de coffeeshop aanwezig mag zijn waarvan het zegel is verbroken zodat de klant de wiet kan zien en kan ruiken voor hij of zij of het besluit tot aanschaf over te gaan. Je wilt tenslotte wel weten wat je koopt, maar om het circuit gesloten te houden mogen de verpakkingen niet zomaar open. Dus gaan we het ingewikkeld maken als overheid.

Aanpassingen

In de aankondiging in de Staatscourant staat over de wijziging de volgende letterlijk geciteerde tekst:

Dit ontwerpbesluit past de eisen aan die aan coffeeshophouders en telers worden gesteld in het kader van het experiment gesloten coffeeshopketen. De wet- en regelgeving omtrent dit experiment is op 1 juli 2020 in werking getreden. Hierna is de voorbereidingsfase van start gegaan, waarin de telers geselecteerd worden en deelnemers zich op het experiment moeten voorbereiden. In het kader van deze voorbereiding is het wenselijk gebleken om enkele eisen voor deelnemers aan te passen of te verduidelijken.

De Afdeling advisering van de Raad van State maakt een opmerking over regels betreffende de hoeveelheid onverzegelde hennep of hasjiesj die in de coffeeshop aanwezig mag zijn. Zij heeft begrip voor de noodzaak om de hoeveelheid onverzegelde producten in een coffeeshop enigszins beperkt te houden. Desondanks wijst de Afdeling op het belang van voorzienbaarheid en uitvoerbaarheid voor de deelnemers aan het experiment. Zij acht in verband daarmee aanpassing van het ontwerpbesluit wenselijk.

Het ontwerpbesluit is op meerdere punten gewijzigd, van punt A tot en met P. Relevant in dit kader is om te melden dat bij punt B de volgende zin is toegevoegd:

‘In totaal mag de ten behoeve van de beoordeling door klanten in de coffeeshop onverzegeld aanwezige hennep en hasjiesj niet meer dan de bij ministeriële regeling bepaalde hoeveelheid bedragen, waarbij tevens een lager maximum dan 20 gram per soort hennep of hasjiesj kan worden bepaald.’

20 gram per staatswietsoortje of Nederlandse hasj (goeie Marok of Afghaan komt niet binnen in het experiment). En omdat het retourzenden (zie hieronder) een dingetje gaat worden gaan de shops die in het experiment trappen of sjoemelen met geopende verpakkingen, of ze gaan de ene na de andere neus in de verpakking laten hangen. Goed voor de Covid cijfers dat laatste.
Want, daar komt de procedure voor de onverkochte maar wel geopende verpakkingen:

  1. De coffeeshophouder zendt hennep of hasjiesj die hij niet voor de verkoop aan klanten aanhoudt, in de verzegelde verpakkingseenheid retour aan de aangewezen teler die de hennep of hasjiesj had geleverd. Op de retourzending is artikel 24, tweede tot en met vijfde lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de coffeeshophouder zorg draagt voor het vervoer naar de teler, bedoeld in het tweede lid, en desgevraagd inlichtingen moet kunnen verschaffen als bedoeld in het vijfde lid.
  2. De coffeeshophouder ontdoet zich van de hennep of hasjiesj die op grond van artikel 7, tweede lid, ten behoeve van de beoordeling door klanten onverzegeld in de coffeeshop aanwezig is maar niet langer voor dit doel wordt gebruikt, door retourzending aan de aangewezen teler of vernietiging daarvan waardoor de hennep of hasjiesj niet langer geschikt is voor consumptie. Ingeval van retourzending is de tweede volzin van het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

Dat gaat nog een hele administratie opleveren als eerste. Ten tweede dient de coffeeshophouder zorg te dragen voor het vervoer van de retourzending naar de teler. Om de hele wijziging en aanpassingen te lezen van het experiment gesloten coffeeshopketen, inclusief toelichting, ga je naar het artikel in de Staatscourant.

Aansturen op falen

Meer en meer tekent zich bij ons het beeld af dat de bedenkers en uitvoerders van het plan aan de kant van de overheid er op aansturen dit experiment te laten mislukken. Aan het einde van de proef kunnen ze dan zeggen er alles aan gedaan te hebben maar dat legalisering niet werkt. Ze hebben dan meteen een handvat om alle tot dan toe gedoogde coffeeshops aan te pakken, met alle gevolgen voor de criminaliteit, kwaliteit en prijs van de wiet.
Of denkt Nederland als enige land op die hele grote aarde het ei van Columbus te hebben gevonden met dit idiote experiment?