Telegram Ons Telegram icon
WhatsApp Ons Whatsapp icon

Leveringsvoorwaarden

Wapwinkel Algemene Voorwaarden. Laatste revisie 15-10-2023

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van Wapwinkel
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van Wapwinkel bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Leeftijden
Artikel 18 - Geschillen
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Copyright

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Wapwinkel worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Wapwinkel;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Wapwinkel en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van Wapwinkel

Wapwinkel is een onderdeel van Smart Air B.V.;
Postbus 1
5170 AA Kaatsheuvel, Nederland;
Telefoonnummer: +31840030901.
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 63386607
Btw-identificatienummer: NL855213589B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wapwinkel en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Wapwinkel voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Wapwinkel zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Wapwinkel gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Wapwinkel niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Wapwinkel onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Wapwinkel is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Wapwinkel passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Wapwinkel daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Wapwinkel kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Wapwinkel op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Wapwinkel zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
e. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
f. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Wapwinkel mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Wapwinkel mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
3. Het herroepingsrecht is conform de Nederlandse wet niet van toepassing op producten met een op de verpakking vermelde houdbaarheidsdatum en producten die om hygiëne niet kunnen worden teruggenomen.
De consument dient tijdens de bedenktijd voorzichtig met de toegezonden zaak om te gaan. Deze heeft het recht om het product te beoordelen of hij het wil houden, en te proberen zoals hij dat normaal gesproken ook in een offline winkel zou mogen. Zolang de consument nog niet besloten heeft het product te houden, mag hij het niet gebruiken.
Wanneer de consument het product voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of hij de zaak daadwerkelijk wil houden, is deze aansprakelijk voor de waardevermindering. Wapwinkel heeft dus recht op vergoeding wanneer de consument het product gebruikt retourneert.
Wanneer een product is vervangen voor een nieuw product binnen de garantieperiode dan blijft de ontvangstdatum van het eerste originele product geldig.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Wapwinkel mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien Wapwinkel de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien Wapwinkel de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
7. Kopers verklaren bij het bezoek van de website de leeftijd van tenminste 18 jaar te hebben bereikt. Voor sommige producten geldt bij levering dat de bezorger pas aflevert nadat de leeftijd van de ontvanger is gecontroleerd. Wanneer dit niet lukt en de zending retour komt dan zullen de verzend- en retourkosten voor rekening van de koper zijn.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Wapwinkel hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
4. Alle producten op onze website zijn wettelijk toegestaan in Nederland. Wapwinkel verzendt onder geen beding producten naar landen waarvan bij ons bekend is dat deze niet worden toegelaten. Wij kunnen echter geen enkele informatie verstrekken over de wettelijke status van een product in uw land. U accepteert de verantwoordelijkheid om u op de hoogte te stellen van de wetten, importbepalingen en douanereglementen die in uw land van kracht zijn alvorens te bestellen en u verklaart dat de invoer van de bestelde producten in uw land wettelijk is toegestaan. Wij zetten op geen enkele wijze aan tot illegaal gebruik van onze producten. Wij raden u aan bij twijfel uw advocaat te raadplegen.
5. Wapwinkel garandeert op geen enkele wijze dat de informatie en producten op deze website verkrijgbaar, toepasselijk of wettelijk is toegestaan buiten Nederland. De informatie die door Wapwinkel wordt verstrekt via deze website, links naar of van andere websites, of door zijn werknemers per telefoon, email of enige ander communicatiemiddel zijn strikt educatief en informatief. Deze informatie moet nooit worden beschouwd als een aanbeveling om tot bepaalde handelingen over te gaan. Het gebruik van deze informatie voor verboden activiteiten is geheel op eigen risico. Wapwinkel beweert op geen enkele wijze dat de informatie op deze website nauwkeurig, volledig en/of actueel is.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze, zoals het indienen van een supportticket aan Wapwinkel.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Wapwinkel. Dit hoeft niet als Wapwinkel heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Wapwinkel verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij Wapwinkel duidelijk heeft aangegeven deze kosten zelf te dragen.
6. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. Wapwinkel de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
7. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. Wapwinkel heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
8. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
9. Anulering van een reeds geplaatste bestelling is mogelijk binnen een uur nadat de order is bevestigd per email, tenzij de anulering plaats vindt binnen een uur van de cutoff tijd.
a. Wanneer een geanuleerde order reeds is voldaan middels een betaalmethode die direct online geschiedt, dan brengt Wapwinkel voor de afhandeling van de anulering € 1,50 in rekening. Indien er sprake is van een andere betaalmethode dan is de anulering kosteloos, mits binnen de gestelde tijd.

Artikel 9 - Verplichtingen van Wapwinkel bij herroeping

1. Als Wapwinkel de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Wapwinkel vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Wapwinkel in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Wapwinkel aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. Wapwinkel gebruikt indien mogelijk voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Wapwinkel de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. De kosten die de klant maakt voor het retourneren worden niet vergoed.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Wapwinkel kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Wapwinkel dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Wapwinkel geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Wapwinkel worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Wapwinkel de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10a producten die zijn voorzien van een tht datum;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Wapwinkel geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
15. De koper dient zich te informeren over de wetgeving van het land van bestemming indien het opgegeven adres zich buiten Nederland bevindt. Er is geen restitutie of herroeping mogelijk wanneer producten in een bestelling niet zijn toegestaan in het land van bestemming.
De besteller ontslaat Wapwinkel van iedere vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot de legaliteit van een product in een ander land dan Nederland. De besteller draagt zelf zorg voor de betaling van accijnzen, toeslagen, importheffingen, milieutoeslagen of andere kosten of belastingen die geheven worden of verschuldigd zijn in het land van aankomst.

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Wapwinkel producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Wapwinkel geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Wapwinkel dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Kortingen via coupons kunnen door de verkopen geweigerd worden zonder opgaaf van reden. Indien er een vermoeden bestaat van misbruik van ons review systeem zullen de kortingen die geldig zijn voor het plaatsen van een review ongeldig worden verklaard.
Indien er sprake is (van een vermoeden) van misbruik van enig korting systeem in de webwinkel dan zal een eventueel opgebouwde status waaraan een speciale korting is verbonden worden ontnomen.

Artikel 11a - b.t.w.

1. De getoonde prijzen zijn inclusief de geldende b.t.w. tarieven.
2. Intracommunautaire leveringen kunnen plaatsenvinden na controle van de gegevens. De klant dient eerst een aanvraag te doen om in nul tarief geleverd te krijgen. Nadat de aanvraag is goedgekeurd zal er zonder b.t.w. gefactureerd worden.
3. De levering in nul tarief kan onder geen beding met terugwerkende kracht plaatsvinden; het corrigeren of aanpassen van facturen is niet mogelijk.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. Wapwinkel staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Wapwinkel er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door Wapwinkel, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Wapwinkel kan doen gelden indien Wapwinkel is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Wapwinkel, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
4. Wapwinkel behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren of te annuleren. In het geval van een anulering zal de koper daarvan via de email geïnformeerd worden. Wanneer er sprake is van een weigering van een bestelling waarbij de betaling reeds heeft plaatsgevonden, dan zal Wapwinkel binnen 3 werkdagen overgaan tot terugbetaling van het volledige orderbedrag. De terugbetaling geschiedt middels de door Wapwinkel aangestelde partij die de betalingen beheert op zo mogelijk dezelfde methode als waarmee de betaling van de order heeft plaatsgevonden.
5. Over een weigering of annulering door Wapwinkel van een order zonder opgaaf van reden kan niet gecorrespondeerd worden en een dergelijke beslissing is onherroepelijk.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. Wapwinkel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Wapwinkel kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Wapwinkel geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Wapwinkel het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Wapwinkel tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Wapwinkel bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Wapwinkel behoudt zich het recht voor om de verpakkingseenheid zelf te bepalen of om verpakkingen samen te voegen. Dus wanneer meerdere verpakkingseenheden van een product besteld worden dan kunnen deze worden samengevoegd tot 1 verpakking met een identiek totaal aantal.
Wanneer er sprake is van een keuze in de kleur van een product dan stelt Wapwinkel alles in het werk om de gewenste kleur te leveren, maar mag op eigen initiatief een andere kleur leveren wanneer de gewenste kleur niet leverbaar blijkt.
Uitzondering hierop zijn producten waarbij de kleur van belang is voor de juiste werking van het product.
7. De wetten met betrekking tot bepaalde producten kunnen van land tot land enorm verschillen. Daarom is het voor ons niet mogelijk om wettelijk advies te geven over zulke producten in jouw lokale rechtsgebied. Doe altijd goed onderzoek naar legaliteit in eigen land voordat je iets aanschaft.Wapwinkel is nooit aansprakelijk voor juridisch of strafrechtelijk gevolg veroorzaakt door een bestelling van een klant.
8. De door de klant aangeleverde gegevens worden geautomatiseerd overgenomen. Onjuiste adressering is dus ter verantwoording van de klant. Wanneer er sprake is van een onmogelijke bezorging door onjuiste adressering, of wanneer een zending na de door PostNL bepaalde bewaartermijn op een afhaallocatie is verstreken en de zending retour komt, dan zullen de retourkosten in rekening worden gebracht. Dit geldt ook wanneer bestellingen naar een afhaallocatie worden verzonden en de klant zich niet kan legitimeren conform de op het adreslabel vermelde naam.
8a. Voor België geldt de restrictie dat de naambordje op het opgegeven adres moet overeenkomen met de besteller. De bezorger zal hier extra op toezien om misverstanden en foutieve bezorging te voorkomen. Wanneer deze niet overeen komen dan wordt de zendig geretourneerd en zijn de kosten voor de besteller. 
9. Indien de koper niet woonachtig is in Nederland en de bestelling dient te worden verzonden naar een adres buiten Nederland, dan verklaart de koper zelf onderzoek te hebben gedaan naar de legaliteit van de bestelde producten. Wapwinkel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pakketten die buiten de landsgrenzen verzonden worden.
10. De leveringstermijn is altijd een indicatie. Wapwinkel zal zich tot het uiterste inspannen om deze termijn te realiseren, maar er kan geen aansprakelijkheid uit voortkomen.
11. Zoekgeraakte zendingen of zendingen waarvan PostNL beweert ze nooit te hebben ontvangen kennen een afkoelperiode van drie werkdagen. Na drie werkdagen kan er een onderzoek worden ingesteld naar de locatie van het pakket. Dit onderzoek kan - volgens de opgaaf van PostNL - tot drie weken in beslag nemen. Tot aan de uitkomst van een dergelijk onderzoek zal er geen vervangend pakket verzonden worden zonder dat daarvoor een betaling heeft plaatsgeven. Dit om het risico van een dubbel ontvangen zending zoveel mogelijk te vermijden.
Wanneer een zending na onderzoek terecht als vermist of verloren kan worden beschouwd, dan zal Wapwinkel onmiddellijk een nieuwe zending toesturen op haar kosten. Als een nieuwe zending ongewenst is dan zal de zoekgeraakte zending 100% door Wapwinkel vergoed worden.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Wapwinkel voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Wapwinkel te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Wapwinkel is gewezen op de te late betaling en Wapwinkel de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Wapwinkel gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Wapwinkel kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. Wapwinkel beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Wapwinkel.
3. Bij Wapwinkel ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Wapwinkel binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Klachten over kweekproducten zoals paddokweeksets, cactuskweeksets, truffelkweeksets, cactuszaden, salvia stekken vallen onder een policy waarvan onder geen beding kan worden afgeweken. Deze policy houdt in:
Er is geen refund of gedeeltelijke restitutie mogelijk op kweeksets van paddestoelen of cacti.

Artikel 17 - Leeftijdscontrole

Om Wapwinkel te kunnen bezoeken en dus te kunnen bestellen wordt er gevraagd of je 18 jaar of ouder bent. Als je op ja hebt geklikt dan is dat voor ons bindend. Wanneer er bij de bezorging van een pakket om ID wordt gevraagd ter controle van de leeftijd en je blijkt jonger te zijn dan 18, dan komt de zending retour. Zowel de verzendkosten als de kosten van het retourneren worden door ons in dat geval niet geretourneerd. Voor retour zendingen bij een niet geldige leeftijdscontrole gelden de overige voorwaarden zoals genoemd in artikel 10.

Artikel 18 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Wapwinkel en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Copyright

1. Alle op deze website en de aan Wapwinkel gelieerde websites gebruikte afbeeldingen en foto's vallen onder het copyright en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet gebruikt worden. Het plaatsen van afbeeldingen of foto's in embed is uitsltend toegestaan als er een duidelijke aanklikbare vermelding naar de bron zichtbaar is met de tekst: "copyright Wapwinkel"
2. Alle teksten op de productpagina's, de rubriekpagina's, de informatiepagina's alsmede het complete blog vallen onder het copyright en mogen onder geen enkele voorwaarde gekopieerd of gepubliceerd worden. Niet digitaal en niet in geprinte vorm. Wij verlenen geen enkele toestemming voor het gebruik van de content door derden en zullen waar nodig alle juridische middelen inschakelen indien we constateren dat onze content gebruikt wordt door derden.

Verzendpartner:

Betaalopties: